Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az bokik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Elfogadom
AA

Építőipari regisztráció

Tájékoztató

az építőipari kivitelezési tevékenységet végző vállalkozások részére

 

Ismételten felhívjuk valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozás figyelmét, hogy a jogszabályok értelmében 2009. október 1-jétől a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett vállalkozó kivitelezői nyilvántartásba a tevékenység végzéséhez be kell regisztrálniuk.

A regisztráció ügyintézése a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, esetünkben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál történik.

Az érintettek személyesen a BOKIK székházban (Miskolc, Szentpáli utca 1.), ügyfélszolgálati időben intézhetik az építőipari regisztrációt.

A részletekről a következő telefonszámon érdeklődhetnek: Miskolc - 06/46/501-093

Kérdéseiket a következő e-mail címen tehetik fel: Miskolc - csonto.agi@bokik.hu; Sárospatak - sarospatak@bokik.hu

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39.§ alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, aki a vonatkozó jogszabályokban felsorolt feltételekkel rendelkezik és az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenti.

A 2009. október 1-től működő vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vezeti és ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

 Az MKIK határozata ellen a fellebbezés kizárt. Amennyiben azt az ügyfél sérelmesnek találja, bírósági felülvizsgálattal élhet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 109. § (1) bekezdése alapján a határozat közlésétől számított harminc napon belül.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről (Korm. rendelet)
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól (Szolgtv.)
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)

 

Az építőipari kivitelezők nyilvántartásával kapcsolatban a hivatkozott jogszabályok alapján az országos és a területi kamarák közötti feladat megosztás az alábbiak szerint áll fenn:

 

1. A bejelentésre kötelezettek köre

 

1.1 2009. október 1-től az építőipari kivitelezők névjegyzékét tartalmazó nyilvántartásba köteles bejelentkezni minden olyan egyéni és társas vállalkozás, amely építőipari kivitelezési tevékenységet (továbbiakban: vállalkozói kivitelező tevékenység) a törvény hatálybalépésének időpontjában már folytat, vagy ilyen tevékenységet kíván a bejelentést követően folytatni.

 

1.2 Az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek és az ezekre vonatkozó irányító és ellenőrző tevékenységek összessége.

 

1.3 Bejelentésre kötelezett az a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató is (valamely más EGT-államban letelepedett és ott jogszerűen működő vállalkozó kivitelező) aki tevékenységét a Magyar Köztársaság területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni.

 

1.4 Határon átnyúló a szolgáltatás, ha azt a vállalkozó kivitelező letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel végzi.

 

 

2. A bejelentkezés módja

 

2.1 A vállalkozó kivitelező bejelentkezése az MKIK által vezetett névjegyzékbe a „Bejelentés a vállalkozó kivitelezők nyilvántartásba vételéhez, illetve a nyilvántartott adatok módosításához” című nyomtatvány kitöltésével (elérhető a www.mkik.hu címen), az alábbi módokon történhet:

 

 • elektronikus úton (on-line), amennyiben a vállalkozó kivitelező ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik, vagy
 • on-line kitöltéssel, ekkor a kinyomtatatott és cégszerűen aláírt adatlapot postai úton kell a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Építésügyi Regisztrációs Iroda, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. címre , illetve
 • elektronikus adathordozón, cégszerűen aláírva.

 

2.2 A vállalkozó kivitelezőnek lehetősége van arra, hogy a bejelentés (változás-bejelentés) megtételéhez igénybe vegye bármely területi kamara segítségét.

 

2.3 A területi kamara a vállalkozó kivitelező részére internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget biztosít, személyes megkeresés esetén segítséget nyújt a bejelentés kitöltéséhez, adattartalma hiánytalanságának ellenőrzéséhez.

 

2.4 A bejelentkezés a területi kamara ügyfélszolgálati irodájának közreműködésével

 • az adatlap ügyfél által történő on-line kitöltésével,
 • vagy a nyomdai úton előállított és a területi kamaránál is beszerezhető adatlap kitöltésével,
 • a területi kamarához beérkezett kitöltött adatlap területi kamara által történő berögzítésével történhet.

 

3. A nyilvántartásba vétel feltételei

 

3.1 Üzletszerű gazdasági tevékenységként vállalkozó kivitelezői tevékenységet az folytathat,

 • akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas székhellyel, ill. telephellyel rendelkezik,
 • aki rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy - vele tagsági, alkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - ilyen szakképesítésű szakmunkással, és
 • aki - vele munkaviszonyban, tagsági vagy megbízási jogviszonyban álló - olyan személyt alkalmaz, aki az a) pont szerinti tevékenységi körbe tartozó, a csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult.

 

3.2 Az építőipari kivitelezési tevékenység csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik.

 

3.3 Építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési, felújítási, helyreállítási, átalakítási vagy korszerűsítési tevékenységet a munka jellegének megfelelő szakmunkás - e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint - felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet.

 

3.4 Építési szakmunkát csak az végezhet, aki az adott tevékenység végzésének megfelelő szakképesítéssel, részszakképesítéssel rendelkezik.

 

3.5 A kérelem benyújtásakor ötezer forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a MKIK Gránit Banknál vezetett 12100011-10639690 számú számlájára.

 

 

4. A bejelentés beérkezését követő eljárás

 

4.1 Az MKIK a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított öt munkanapon belül,

 • ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;
 • ha a bejelentés nem felel meg a követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a vállalkozó kivitelezőt a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

 

4.2 A 4.1 pont első  alpontja szerinti igazolás tartalmazza

a) az eljáró hatóság megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét,

b) a szolgáltató nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) a bejelentett szolgáltatási tevékenység megjelölését,

d) a bejelentés előterjesztésének napját, valamint

e) azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól, vagy - a határon átnyúló szolgáltatás esetében - azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól.

 

4.3 A postán küldött bejelentés (beadvány) előterjesztési ideje a postára adás napja, az elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének napja.

 

4.4 A postán küldött bejelentés esetében az ügyintézési határidő azon a napon kezdődik, amely napon a bejelentés (beadvány) megérkezik az MKIK részére, az elektronikus úton beérkezett bejelentés esetében az ügyintézési határidő az előterjesztést követő munkanapon kezdődik.

 

4.5 A fenti határidő-számításra vonatkozó szabályok a területi kamara közreműködésével beérkező bejelentésekre (beadványokra) is vonatkoznak.

 

4.6 Az MKIK a bejelentés megérkezését követő tíz munkanapon belül a 4.1 pont első alpontja szerinti esetben (megfelelt a követelményeknek) a vállalkozó kivitelezőt nyilvántartásba veszi, erről és a kiadott nyilvántartási számról értesíti, valamint felhívja figyelmét az esetleges adatváltozás bejelentésének kötelezettségére.

 

4.7 Amennyiben az MKIK a 4.1 pont első alpontja szerinti igazolás kiadását követő öt munkanapon belül folytatott ellenőrzési eljárás keretében azt állapítja meg, hogy a vállalkozó kivitelező nem felel meg a vonatkozó jogszabályban foglalt követelményeknek a nyilvántartási számot nem adja ki és a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a vállalkozó kivitelezőt a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

 

4.8 Amennyiben az MKIK a bejelentésben foglaltak, vagy az azt követő ellenőrzés alapján azt állapítja meg, hogy a bejelentés szerint folytatni kívánt több tevékenység közül a vállalkozó kivitelező egy vagy több tevékenység tekintetében megfelel, illetve nem felel meg a jogszabályi követelményeknek a nyilvántartási számot kiadja. A vállalkozó kivitelezőt ez esetben csak azon tevékenységek megjelölésével veszi nyilvántartásba melyek tekintetében megfelel a követelményeknek. Az MKIK a nyilvántartási szám kiadásával egyidejűleg a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a vállalkozó kivitelezőt a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

 

4.9 Amennyiben a vállalkozó kivitelező a 4.7, 4.8 pont szerinti esetekben, újabb bejelentésben kéri a névjegyzékbe való felvételét, az ötezer forint igazgatási szolgáltatási díjat ismételten meg kell fizetni.

 

5. Adatváltozás bejelentése

 

5.1 A vállalkozó kivitelező a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni az MKIK részére. Az MKIK az adatváltozást a 4. pontban írtak megfelelő alkalmazásával bejegyzi a nyilvántartásba.

 

5.2 A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a vállalkozó kivitelező a megszűnést követően haladéktalanul köteles bejelenteni az MKIK részére.

 

5.3 Ha a vállalkozó kivitelező a korábban folytatott tevékenysége mellett vagy annak egyidejű megszüntetésével másik bejelentés-köteles tevékenységet kíván folytatni, az új tevékenység tekintetében az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

 

5.4 Az adatváltozásnak és a tevékenység megszüntetésének bejelentésére a tevékenység bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

 

6. A vállalkozó kivitelezők MKIK által vezetett nyilvántartása

 

6.1 Az MKIK által vezetett nyilvántartás a szolgáltatási tevékenység folytatásának hatósági ellenőrzését és a szolgáltatás igénybe vevőinek tájékoztatását szolgálja.

 

6.2 A nyilvántartás az Interneten keresztül az MKIK honlapjáról (www.kivreg.hu és www.mkik.hu) valamint a területi kamarák honlapjáról is elérhető. Bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi a vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatokat. Ezek az adatok közérdekből nyilvánosak.

 

6.3 A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása tartalmazza a vonatkozó jogszabályok szerint a vállalkozó kivitelező

 • nevét,
 • az egyéni vállalkozó lakcímét, székhelyét, a társas vállalkozás székhelyét,
 • a folytatni kívánt tevékenység(ek) megjelölését,
 • cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, adószámát,
 • bejegyzett tevékenységi körét,
 • telephelye - több telephely esetén telephelyei - címét,
 • az építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkásainak számát tevékenységi körönként, azt is megjelölve személyenként, hogy vele tagsági, alkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 • a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult alkalmazottainak számát, azt is megjelölve személyenként, hogy vele munkaviszonyban, tagsági vagy megbízási jogviszonyban áll, továbbá azokat a kivitelezési tevékenységeket, amelyek tekintetében legalább egyikük felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult,
 • nyilatkozatát arról, hogy az Étv. 39. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeket egyébként teljesíti,
 • a bejelentő nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának időtartamát,
 • a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát, illetve telefonos elérhetőségét, ha ezt a bejelentésben a nyilvántartásban történő feltüntetés céljából megadta,
 • az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait, az építésfelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részével, és
 • a nyilvántartásból való törlés tényét az alapul szolgáló ok megjelölésével.

 

6.4 Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén a nyilvántartás tartalmazza a vállalkozó kivitelező

 • nevét,
 • az egyéni vállalkozó lakcímét, székhelyét, a társas vállalkozás székhelyét,
 • a folytatni kívánt tevékenység(ek) megjelölését,
 • a vállalkozó kivitelező állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és nyilvántartási számát,
 • a vállalkozó kivitelező letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
 • a vállalkozó kivitelező nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni, valamint
 • az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a vállalkozó kivitelező nyilvántartási számát, ha a szolgáltatási tevékenysége a letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött,
 • azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól, továbbá
 • a bejelentő nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának időtartamát,
 • a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát, illetve telefonos elérhetőségét, ha ezt a bejelentésben a nyilvántartásban történő feltüntetés céljából megadta,
 • az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait, az építésfelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részével, és
 • a nyilvántartásból való törlés tényét az alapul szolgáló ok megjelölésével.

 

6.5 A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenységére vonatkozó bejelentés - ha a szolgáltató a bejelentésben ennél rövidebb időt nem határoz meg - a megtételétől számított öt naptári évre szól.

 

6.6 A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

 

6.7 A 6.6 pont szerinti nyilvántartás tartalmazza a vállalkozó kivitelező

 • nevét,
 • az egyéni vállalkozó lakcímét, székhelyét, a társas vállalkozás székhelyét,
 • annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult,
 • a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint
 • a tevékenységtől való eltiltás indokának megnevezését.

 

6.8 A vállalkozó kivitelezők nyilvántartásának részét képezi az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett és a kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló nyilvános elektronikus adatbázis, mely a 6.2 pontban megjelölt módon érhető el. Az önkéntesen szolgáltatható adatok körét a 2. számú melléklet szerinti „Bejelentés a vállalkozó kivitelezők nyilvántartásba vételéhez, illetve a nyilvántartott adatok módosításához” című nyomtatvány tartalmazza.

 

6.9 A vállalkozó kivitelezők nyilvántartásában szereplő adatok hitelességéért a vállalkozó kivitelező felelős.

 

 

7. Ellenőrzés és jogkövetkezmények

 

7.1 A vállalkozó kivitelezők nyilvántartásával kapcsolatban az MKIK és a területi kamarák az alábbi ellenőrzési feladatokat látják el.

 

Az MKIK

 • a bejelentés beérkezését követően ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályi követelményeknek,
 • a nyilvántartási szám kiadása előtt szükség esetén az érintett társhatóságok adatbázisából való lekérdezés útján ellenőrzi, hogy a vállalkozó kivitelező megfelel-e a bejelentett tevékenység(ek) folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak.

 

A területi kamarák

 • a hozzájuk érkezett bejelentés kivizsgálása céljából,
 • az MKIK felkérésére, vagy
 • a területi kamarákkal egyezetett ellenőrzési tervben foglaltak alapján

helyszíni ellenőrzést végeznek.

 

7.2 Az ellenőrzést a területi kamarák önállóan végezhetik, vagy szükség esetén az érintett szakmai kamara, szakértő vagy szakintézmény közreműködését vehetik igénybe (Étv. 46.§ (7) bekezdés).

 

7.3 Az ellenőrzés keretében a kamara az ügyféltől jogszabályban, személyes adatok tekintetében törvényben meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet, vagy helyszíni ellenőrzést tart.

 

7.4 Ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszíni ellenőrzés a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján is történhet.

 

7.5 A területi kamara ellenőrzésre jogosult dolgozója e jogosultságát a területi kamara által kiadott megbízólevéllel, vagy ellenőrzésre jogosító  igazolvánnyal köteles igazolni.

 

7.6 Az ellenőrzésről az ügyfelet előzetesen értesíteni kell kivéve, ha az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményességét veszélyezteti. Az ellenőrzést úgy kell végezni, hogy az az ellenőrzött munkáját, rendeltetésszerű működését lehetőleg ne akadályozza.

 

7.8 A helyszíni ellenőrzésről, az annak során tett megállapításokról, az ügyfél által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy példányát a területi kamara az ügyfélnek a helyszínen átadja, vagy azt az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított öt munkanapon belül megküldi.

 

7.9 Ha a területi kamara a helyszíni ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, jegyzőkönyv felvétele helyett hivatalos feljegyzést is készíthet, amelyet az ügyfél kérelmére a helyszínen átad, vagy az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított öt munkanapon belül megküld.

 

7.10 A területi kamara az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet (hivatalos feljegyzést) jogsértés esetén javaslatával együtt, haladéktalanul megküldi az MKIK részére.

 

7.11 Amennyiben az MKIK saját, vagy a területi kamara ellenőrzése alapján megállapítja, hogy a kivitelező vállalkozó tevékenységét bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és

 • ha a kivitelező vállalkozó egyébként megfelel az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy
 • ha a kivitelező vállalkozó nem felel meg az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

 

7.12 Az MKIK által kiszabható bírság ha a vállalkozó kivitelező

a) az építőipari kivitelezői tevékenységét bejelentés nélkül folytatja

aa) egyéni vállalkozó esetében 30 000 forint,

ab) gazdasági társaság esetén 200 000 forint,

b) a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését mulasztotta el, az a) pont szerint kiszabható összeg 50%-ának megfelelő összeg.

 

Ha a vállalkozó kivitelezővel szemben a bírság kiszabásától számított egy éven belül ismételten bírság kiszabására kerül sor, a bírság összege az előzőek alapján kiszabható összeg 200%-ának megfelelő összeg.